Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Taxicentrale Gooi Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Taxicentrale Gooi 1.2 Chauffeur: iedere natuurlijke persoon die in opdracht van Taxicentrale Gooi verricht ten behoeve van de Opdrachtgever; 1.3 Onder Taxicentrale Gooi wordt mede verstaan zij die namens of in opdracht van Taxicentrale Gooi de opdracht uitvoeren; 1.4 Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Taxicentrale Gooi waarmee Taxicentrale Gooi zich verbindt de Werkzaamheden te verrichten. 1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Taxicentrale Gooi tot het verrichten van de werkzaamheden. 1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Taxicentrale Gooi en de opdrachtgever. 1.7 Partijen: de opdrachtgever en Taxicentrale Gooi gezamenlijk. 1.8 Reistijd: de tijd die de chauffeur onderweg is tussen vertrek van de standplaats en aankomst bij de standplaats, rust en wachttijden daarbij inbegrepen. 1.9 Voertuig: het eigen voertuig van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 1.10 Werkzaamheden: alle door Taxicentrale Gooi en/of de Chauffeur ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, waaronder het chaufferen. Artikel 2. Algemeen 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten met Taxicentrale Gooi, ook na voltooiing van de Opdracht. De Algemene Voorwaarden vormen een geheel met de Overeenkomst(en). 2.2 Door een afspraak te maken voor een door Taxicentrale Gooi te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden van de Opdrachtgever. Voorts wordt de Opdrachtgever geacht met de toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch of op andere wijze opgegeven Opdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Taxicentrale Gooi schriftelijk zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. 2.5 Indien Taxicentrale Gooi niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Taxicentrale Gooi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen. 2.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Taxicentrale Gooi derden worden betrokken. 2.7 Taxicentrale Gooi is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Opdrachtgever na de wijziging opnieuw van de diensten van Taxicentrale Gooi gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst 3.1 Alle offertes van Taxicentrale Gooi zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Taxicentrale Gooi het recht het aanbod uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 3.2 Door Taxicentrale Gooi gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend. 3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 3.4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Taxicentrale Gooi te allen tijde gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of termijnen aan te passen. 3.5 Taxicentrale Gooi kan niet aan zijn offertes of Overeenkomsten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.6 Behoudens het hierna gestelde komt de Overeenkomst eerst dan tot stand nadat Taxicentrale Gooi de Opdracht heeft bevestigd. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Taxicentrale Gooi binden Taxicentrale Gooi slechts voor zover deze schriftelijk door Taxicentrale Gooi zijn bevestigd. 3.7 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.8 Taxicentrale Gooi is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen, waaronder een (gedeeltelijk) voorschot, ter zekerheid dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst 4.1 Taxicentrale Gooi verbindt zich naar beste kunnen de Werkzaamheden te verrichten. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Taxicentrale Gooi steeds de nodige zorg betrachten die van Taxicentrale Gooi redelijkerwijs en onder de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. De verplichtingen van Taxicentrale Gooi zijn inspanningsverplichtingen en hebben nimmer te gelden als resultaatverplichtingen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 4.2 Taxicentrale Gooi is bevoegd om, indien Taxicentrale Gooi dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Taxicentrale Gooi hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen. 4.3 Termijnen, waarbinnen de Werkzaamheden uit de Opdracht dienen te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen fataal zijn (een definitief karakter hebben). 4.4 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe Opdracht is verstrekt, hebben deze werkzaamheden te gelden als incidentele opdracht. De kosten hiervan worden separaat in rekening gebracht conform de uurtarieven van Taxicentrale Gooi, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. 4.5 Indien een Klant een rit aanvraagt zonder dat deze is gereserveerd, dan zal Taxicentrale Gooi deze rit pas rijden nadat zij toestemming heeft gekregen van de Opdrachtgever. Artikel 5. Aard van de Overeenkomst De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Taxicentrale Gooi is niet financieel afhankelijk van de Opdrachtgever, maar heeft verschillende opdrachtgevers. Artikel 6. Medewerking 6.1 Taxicentrale Gooi baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens. 6.2 De Opdrachtgever is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan Taxicentrale Gooi te verstrekken. De Opdrachtgever is gehouden Taxicentrale Gooi onverwijld te informeren omtrent omstandigheden die gewijzigd zijn indien deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 6.3 Partijen zullen hun medewerking verlenen met betrekking tot de overeengekomen taken en alle benodigde informatie, materialen en documentatie aan de andere Partij ter beschikking stellen. 6.4 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens of bescheiden door de Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Taxicentrale Gooi, dan komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 7. Prijzen 7.1 De in de offertes/prijsopgaven/brochures en Overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij anders vermeld. 7.2 In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Taxicentrale Gooi gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld. 7.3 Indien de Opdrachtgever de Chauffeur die reeds eerder namens Taxicentrale Gooi ten behoeve van de Opdrachtgever een opdracht heeft uitgevoerd, Opdrachten laat uitvoeren en zonder tussenkomst van Taxicentrale Gooi in een rechtstreekse vergoeding aan de Chauffeur voorziet, aanvaardt de Opdrachtgever dat dergelijke Opdrachten geacht worden Overeenkomsten te zijn waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en aanvaardt de Opdrachtgever meer in het bijzonder dat de voor een dergelijke Opdracht gebruikelijke tarieven door Taxicentrale Gooi aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De rechtstreeks aan de Chauffeur betaalde vergoedingen, onkosten en andere uitgekeerde bedragen kunnen hierop niet in mindering worden gebracht. 7.4 Alle additionele kosten van Taxicentrale Gooi opgekomen gedurende de uitvoering van de Opdracht zullen, mits redelijk, worden doorberekend aan de opdrachtgever. 8. Facturering 8.1 Aan de Opdrachtgever wordt in overeenstemming met de meest recente tarieflijst in rekening gebracht het totaal van de Reistijd, waarbij de totale tijd wordt afgerond op 15 minuten of een veelvoud daarvan, met een minimum van drie uren per opdracht. 8.2 Indien de Opdracht, of een deel ervan, wordt uitgevoerd op een nationale feestdag, dan wordt over dat deel van de opdracht een toeslag van 50% berekend, boven het standaard uurtarief. 8.3 Indien de totale tijdsduur van de Opdracht langer is dan 8 uur, dan wordt ten behoeve van de Chauffeur een standaard maaltijdvergoeding van €25 in rekening gebracht. 8.4 In geval van meerdaagse Opdrachten komen de kosten van het verblijf van de Chauffeur in een behoorlijke accommodatie voor rekening van de Opdrachtgever. 8.5 Tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen, stuurt Taxicentrale Gooi de Opdrachtgever een factuur. Betaling door de Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden door overschrijving naar een door Taxicentrale Gooi aan te wijzen bankrekening. 8.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, tenzij de wettelijke handelsrente rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Taxicentrale Gooi heeft. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van Taxicentrale Gooi ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. 8.7 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 125,– vermeerderd met de handelsrente ex artikel 6:119a BW, dan wel de rente ex artikel 6:119 BW. Voor het geval Taxicentrale Gooi zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht. 8.8 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan Taxicentrale Gooi verschuldigde hoofdsom (eerst de oudste factuur en daarna de jongere). 8.9 Taxicentrale Gooi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Taxicentrale Gooi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 8.10 Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Taxicentrale Gooi te allen tijde bevoegd de (verdere) Werkzaamheden te staken zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever en zonder schadeplichtig te zijn. Taxicentrale Gooi zal dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mededelen. Het staken van de (verdere) Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Artikel 9. Annuleren 9.1 Taxicentrale Gooi behoudt zich het recht voor de kosten gemaakt in verband met de voorbereiding van de uitvoering van een opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de geplaatste opdracht niet minstens vierentwintig uur voorafgaande aan de aanvang van de opdracht geannuleerd is. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is Diepstraten gerechtigd 25% van het offertebedrag met een bedrag minimum van vijftig euro bij de opdrachtgever te factureren. 9.2 Een vooraf betaalde rit kan 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Artikel 10. Klachten 10.1 Klachten naar aanleiding van de Opdracht of ten aanzien van de (hoogte van de) factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) werkdagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond dan wel de factuur is verzonden, schriftelijk aan Taxicentrale Gooi medegedeeld te worden. De klacht dient gemotiveerd te worden. 10.2 Taxicentrale Gooi zal zo spoedig als mogelijk reageren op deze klacht. 10.3 De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Taxicentrale Gooi zijn betalingsverplichting niet opschorten (indien de Opdrachtgever geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van boek 6 BW), noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van Taxicentrale Gooi te vorderen heeft. 10.4 Na de termijn als genoemd in artikel 10.1 worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op bezwaar voor de Opdrachtgever. 10.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Taxicentrale Gooi gemaakte kosten integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 10.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Opdrachtgever jegens Taxicentrale Gooi één jaar. Artikel 11. Overmacht 11.1 Onder overmacht zijdens Taxicentrale Gooi wordt verstaan: elke van de wil van Taxicentrale Gooi onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer van Taxicentrale Gooi kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Taxicentrale Gooi of van door Taxicentrale Gooi ingeschakelde derden, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen. 11.2 Indien naar het oordeel van Taxicentrale Gooi de overmacht van tijdelijke aard is, heeft Taxicentrale Gooi het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen, behoudens de gevallen waarbij alsnog nakoming zinloos zal zijn. 11.3 Is naar het oordeel van Taxicentrale Gooi de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden echter zonder dat daardoor Taxicentrale Gooi op enigerlei wijze schadeplichtig wordt. 11.4 Taxicentrale Gooi zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien sprake is van overmacht. 11.5 Taxicentrale Gooi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Taxicentrale Gooi haar verplichting had moeten nakomen. Artikel 12. Aansprakelijkheid 12.1 Taxicentrale Gooi is slechts aansprakelijk voor enige schade indien dit blijkt uit dit artikel (12). 12.2 Taxicentrale Gooi is slechts aansprakelijk voor directe schade indien zij na een schriftelijke ingebrekestelling waarin haar een redelijke termijn is gegund het verzuim te herstellen alsnog in gebreke is. 12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Taxicentrale Gooi aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Taxicentrale Gooi toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade. 12.4 Taxicentrale Gooi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: i) schade aan goederen of letsel aan personen die direct of indirect het gevolg is van een defect aan of niet naar behoren functioneren van het door Taxicentrale Gooi te chaufferen voertuig; ii) dood of letsel van/aan de Opdrachtgever of inzittenden in verband met de uitvoering van de Opdracht; iii) schade of kosten ontstaan naar aanleiding van een proces verbaal, boete, oponthoud of ongeval veroorzaakt door Taxicentrale Gooi of de Chauffeurs tijdens de uitvoering van de Opdracht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid; iv) schade aan goederen van de Opdrachtgever of inzittenden, in verband met de uitvoering van de Opdracht; v) schade of kosten als gevolg van het verlies van de no-claim; vi) schade aan derden vanwege gebrekkige of ontbrekende W.A. verzekering van het voertuig; vii) schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Taxicentrale Gooi is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; en viii) indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 12.5 Indien Taxicentrale Gooi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 12.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Taxicentrale Gooi of haar ondergeschikten, waaronder de Chauffeurs. 12.7 De Opdrachtgever vrijwaart Taxicentrale Gooi voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Taxicentrale Gooi toerekenbaar is. 12.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen kunnen evenzeer worden ingeroepen door de Chauffeurs. Ook zij worden gevrijwaard door de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7. 12.9 Reiziger/Opdrachtgever is in beginsel verplicht aan Taxicentrale Gooi de schade te vergoeden die hij of zijn bagage aan Taxicentrale Gooi berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn bagage. Ook schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde vergoeding van schade. 13. Slotbepalingen 13.1 Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden. 13.2 Taxicentrale Gooi kan in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken. Deze verwerking geschiedt conform de privacyverklaring, die geraadpleegd kan worden op de website van Taxicentrale Gooi. 13.3 Op alle Overeenkomsten tussen Taxicentrale Gooi en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.4 Onverminderd het recht van Taxicentrale Gooi een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen Partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Taxicentrale Gooi, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Call Now Button